Links

Interessantes aus dem World Wide Web

Flüchtlingsarbeit in Berlin: www.wir-netzwerk.de und www.fluechtlingsrat-berlin.de
Sprachenmuseum Berlin: www.linguaemundi.info
NGO FIGHT e.V.: www.fight-human-trafficking.org
Anti-Menschenhandel Koordinatorin: www.ec.europa.eu/anti-trafficking/
Koordinierungskreis gegen Frauenhandel: www.kok-buero.de
Europäisches Parlament: www.europarl.europa.eu
Barbara Lochbihler, Mitglied des Europäischen Parlaments: www.barbara-lochbihler.de
Budrich Verlag: www.budrich-verlag.de
Buchhandlung Mackensen: www.mackensen.net